AKTY PRAWNE

 

Przepisy prawne:

1. AKTY RPAWNE

 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.)

 

2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Sraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo -gaśniczego.

2. STATUT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w POSTOLINIE


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Postolinie zwana dalej OSP.

§ 2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu. 

§ 3. Siedziba OSP jest Postolin.

§ 4. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedziba oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

§ 5. Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawna.

§ 6. Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7. Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej wg wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 8. Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.


Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9. Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
1.Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
2.Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochrona środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3.Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4.Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej.
5.Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
6.Wykonywanie innych żądań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.


§ 10. Zadania i cele wymienione w § 9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:
1.Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.
2.Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.
3.Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
4.Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
5.Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
6.Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych, i innych form pracy społeczno - wychowawczej i kulturalno – oświatowej.
7.Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczna.
8.Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.


Rozdział III 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11. Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgoda przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104 wraz z późniejszymi zmianami)

§ 12. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowana pisemnej deklaracji.

§ 13. Członkowie OSP dzielą się na:
1.Członków czynnych,
2.Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
3.Wspierających,
4.Honorowych.

§ 14. Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowska i złożyła przyrzeczenie następującej treści " W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia"

§ 15.
1.Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
2.Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16 - 18 lat mogą być wybierani do władz OSP.
3.Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.
4.Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

§ 16. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający - osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
1.Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP.
2.Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

§ 17. Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

§ 18. Członkowie czynni i honorowi maja prawo:
1.Wybierać i być wybieranymi do władz OSP,
2.Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
3.Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,
4.Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
5.Używać mundurów i odznak.

§ 19. Do obowiązków członka czynnego należy:
1.Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
2.Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak tez regulaminów i uchwal władz OSP,
3.Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
4.Dbać o mienie OSP,
5.Regularnie płacić składki członkowskie.

§ 20. Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno - techniczna.

§ 21. Członkostwo ustaje na skutek:
1.Dobrowolnego wystąpienia z OSP,
2.Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,
3.Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z oplata składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,
4.Likwidacji OSP,
5.Śmierci,
6.Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 22. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania od walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w 18 i 19 niniejszego statutu.

§ 23. W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie. 

§ 24. Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowania będące w dyspozycji OSP.


Rozdział IV 
WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

§ 25. Władzami OSP są:
1.Walne zebranie,
2.Zarząd,
3.Komisja rewizyjna.

A. WALNE ZEBRANIE

§ 26. Walne zebranie jest najwyższa władza OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie 5 - 9 członków zarządu, 3 członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość musza stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 27. Do kompetencji walnego zebrania należy:
1.Podejmowanie uchwal o zmianach i rozwiązaniu OSP,
2.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
3.Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
4.Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
5.Podejmowanie uchwal w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,
6.Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz od innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
7.Podjecie uchwały o wystąpienie ze Związku OSP RP,
8.Podejmowanie uchwal w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także nabyciu i zdobyciu środków trwałych,
9.Podejmowanie uchwal w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
10.Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP. 

§ 28. Przebieg walnego zebrania oraz podjecie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokółów.

§ 29. Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

§ 30. Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

§ 31. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP;
1.Z własnej inicjatywy,
2.Na zadanie komisji rewizyjnej OSP,
3.Na zadanie 1/2 liczby członków OSP,
4.Na zadanie Związku OSP RP.

§32. Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania zadania.

§33. Do ważności uchwal walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykła większością głosów. W razie równości głosów decyduje glos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólne liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§34. W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie wg tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwal w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

§35. Wybory do władz OSP odbywają się w glosowaniu jawnym lub tajnym.


B. ZARZAD

§36
1.Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także mogą wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcje wiceprezesa.
2.Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§37. Do zadań zarządu należy:
1.Reprezentowanie interesów OSP,
2.Realizowanie uchwal i wytycznych walnego zebrania,
3.Zwoływanie walnego zebrania,
4.Niezwłoczne zawiadomienie sadu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu.
5.Informowanie sadu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.
6.Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.
7.Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.
8.Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.
9.Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
10.Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
11.Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno - oświatowych i sportowych.
12.Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
13.Rozstrzyganie sporów miedzy członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
14.Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

§38. Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

§39. Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej jeden raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenie zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

§40. Do ważności uchwal wymagana jest co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłe większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§41. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§42. Naczelnik straży kieruje jednostka operacyjno - techniczna jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
 Do naczelnika straży należy:
1.Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczaniu członków OSP do wykonania zadań operacyjno – technicznych.
2.Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
3.Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
4.Kierowanie przeciwpożarowa działalnością zapobiegawcza.
5.Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo – gaśniczych.
6.Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
7.Opracowanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§43. Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno - technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
1.Pochwale ustna.
2.Pochwale w rozkazie naczelnika straży.
3.Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody.
4.Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§44. Za niewłaściwe dokonywanie zadań operacyjno technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1.Upomnienie ustne.
2.Nagana w rozkazie naczelnika straży.
3.Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka OSP.


C. KOMISJA REWIZYJNA.

§45. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1.Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
2.Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z ocena działalności OSP.
3.Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
4.Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

§46. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§47. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§48. Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
 Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.


Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

§49. Majątek i fundusze OSP powstają z:
1.Składek członkowskich.
2.Dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
3.Dochodów z majątku i imprez.
4.Ofiarności publicznej.
5.Wpływów z działalności gospodarczej.

§50. OSP może prowadzić działalność gospodarcza wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą do realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału miedzy członków OSP.


Rozdział VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§51. Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby głosów.

§52. Wniosek o rozwiązanie OSP względnie o zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu zadanie co najmniej 1/2 liczby członków.

§53. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§54. W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisje likwidacyjna w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisje likwidacyjna ustala organ rejestrowy.

§55. Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP.
 Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalna przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.

LOGOWANIE
 
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Jesteśmy na Facebooku
 
Reklama
 
OSTATNIA INTERWENCJA
 
Zdarzenie 2/2014 - pożar

W dniu 19 grudnia ok. godz. 17.08 zastępy GCBA naszej jednostki zadysponowany został przez Stanowisko Kierowania KP PSP w Sztumie do pożaru domu letniskowego w miejscowości Gościszewo. Do zdarzenia zadysponowano również dwa zastępy GCBA z JRG Sztum, zastęp GBM OSP Gościszewo oraz patrol Policji. W tym samym czasie zastęp SLRd naszej jednostki zadysponowany został na zabezpieczenie powiatu do JRG Sztum. Akcja trwała około póltora godzin.
KONTAKT Z NAMI
 
tel.: 55 277 8313
kom. 606 464 985

e-mail: osp_postolin@wp.pl
NASI SPONSORZY
 
1. MIASTO I GMINA SZTUM

2. SOŁECTWO POSTOLIN

3. BANK SPÓŁDZIELCZY
W SZTUMIE

4. KRUS W SZTUMIE

5. KP PSP W SZTUMIE

6. FUNDACJA "BEZPIECZNI W RUCHU DROGOWYM" KP PSP W SZTUMIE

7. NADLEŚNICTWO KWIDZYN

8.Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

DODATKI
 
LICZNIK WIZYTJesteśmy na
Portalach


 
Jesteś dziś jako 38 odwiedzający (93 wejścia) naszą stronę !
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
PODMIOTY Z KTÓRYMI POLECAMY WSPÓŁPRACĘ